RAV is affiliated to CBSE Upto Class X. Affiliation No. 3530066 / 3580013

Result Analysis

S.no Name Percentage (%) CGPA Year
27 Madhav Sharma 92.6 - 2018-19
26 Shubham Singh Bisht 91.4 - 2018-19
25 Abhishek Kumar 91 - 2018-19
24 Isha Rawat 91 - 2017-18
23 Shashank Singh - 10 2016-17
22 Ankita Kuksal - 10 2016-17
21 Siddharth Singh - 10 2015-16
20 Shubham Singh Chaudhary - 9 2014-15
19 Richa Negi - 10.0 2013-14
18 Mukul Walia - 10.0 2012-13
17 Akash Rawat - 10.0 2012-13
16 Srishti Bisht - 10.0 2011-12
15 Shubham Kumar - 10.0 2010-11
14 Udit Chidiyal - 10.0 2010-11
13 Kapil Dev Chaudhary - 9.6 2009-10
12 Ashish Kothiyal 89.6 - 2008-09
11 Meera 86.8 - 2007-08
10 Rohit Bhandari 92.6 - 2006-07
9 Gunjan Negi 86.0 - 2005-06
8 Vineet Singh Bisht 76.6 - 2004-05
7 Anjali Shukla 83.0 - 2003-04
6 Suman Joshi 88.4 - 2002-03
5 Pankaj Saha 84.4 - 2001-02
4 Kiran Bhatt 73.6 - 2000-01
3 Vivek Agarwal 84.0 - 1999-00
2 Mandeep Singh Basra 78.4 - 1998-99
1 Gaurav Sharma 78.4 - 1998-99